Vrywaring vir Volwasselede

 1. Dat ek hiermee Die Voortrekkers, al sy openbare amptenare, al sy verteenwoordigers en lede vrywaar teen aan­spreek­likheid van enige eis om skade uitgesonderd skade veroorsaak deur hulle nalatigheid, hetsy gebaseer op geldelike verlies, uitgawes aangegaan in verband met sodanige skade, eise vir pyn en lyding, eise vir verlies aan toekomstige inkomste of watter ander aanspreeklikheid ookal, wat mag voortspruit uit een of meer van die volgende:
  1. dood of besering aan my as die persoon;
  2. verlies van eiendom van my as persoon terwyl ek betrokke is by enige aktiwiteit en / of reis op pad na of van eni­ge perseel waar sodanige aktiwiteit aangebied word waarby Die Voortrekkers of enige van sy ver­teen­woor­digers dit op enige vlak georganiseer het of by betrokke is.
 2. Dat ek hiermee die gemagtigde verteenwoordiger(s) van Die Voortrekkers wat in bevel mag wees tydens enige voorval waarin ek beseer mag word, magtig en aanstel om namens my en in my plek tot enige van die ondergemelde toe te stem indien ek, om welke rede ookal, nie daartoe in staat is nie en nie enige spesifieke naasbestaande beskikbaar is nie:
  1. chirurgiese of mediese prosedure en / of toediening van narkose wat nodig mag wees as gevolg van enige be­sering aan my persoon;
  2. die aangaan van mediese koste in verband met bogemelde en insluitend nood mediese afvoer.
 3. Dat ek waarborg en bevestig dat ek self gemagtig is en die reg het om tot sodanige optrede in te stem en bekragtig enige optrede hierkragtens gedoen.
 4. Dat ek onderneem om enige van die bogemelde koste ten opsigte van bogemelde op aanvraag te betaal en on­der­neem hiermee om die Voortrekkers en / of enige van sy openbare amptenare en / of enige van sy verteenwoordigers te vergoed vir en vrywaar teen van enige koste wat in hierdie verband aangegaan mag word.
 5. Dat ek bevestig dat enige mediese rekening direk aan my gestuur moet word en onderneem om alle koste in die ver­band, op aanvraag, te betaal.