Kursusbeperkinge

 1. ’n Persoon mag slegs vir een kursus ingeskryf word.
 2. ’n Kind mag slegs ingeskryf word vir ʼn kursus wat vir sy/haar betrokke graadgroep aangebied word.
 3. Let daarop dat elke kursus slegs ’n beperkte aantal kursusgangers kan akkommodeer. Indien die maksimum bereik word, sal geen verdere inskrywings vir die kursus aanvaar word nie.
 4. Inskrywings vir ’n kursus kan sonder aankondiging gesluit word op die diskresie van die kampleier en sal die betrokke opsie van die inskrywingsvorm verwyder word.
 5. Vir al die inligting rakende die kursusse kan op Wilgedraai Voortrekkerkamp se webblad verkry word.

Indeling van volwassenes by kursusse

 1. Die kursusleier is verantwoordelik om hulle span instrukteurs en fasiliteerders saam te stel.
 2. Indien ʼn volwassene by ’n spesifieke kursus wil diens doen, kan die volwassene dit met die betrokke kursusleier bespreek alvorens die volwassene inskryf.
 3. Volwassenes wat vir die eerste keer op Wilgedraai Voortrekkerkamp kamp is onderhewig aan die bywoning en voltooiing van die Mas Luitenantekursus (oriënteringskursus vir nuwe volwas­se­nes).
 4. Die indeling van volwassenes by kursusse berus by die kampleier in oorleg met die betrokke kursusleier.

Onttrekkings

 1. Indien dit onmoontlik geraak het vir iemand om Wilgedraai by te woon, nadat die hy/sy ingeskryf het, mag hulle onttrek.
 2. Dit sal hoog op prys gestel word indien ’n ander persoon in die plek van die onttrekking kan kom kamp.
 3. Indien dit nie moontlik is nie, kan die volgende reëling getref word:
  1. As ’n persoon voor Vrydag 9 Augustus 2024 onttrek sal Wilgedraai 100% van die kampgelde terugbetaal.
  2. As ’n persoon voor Vrydag 16 Augustsus 2024 onttrek sal Wilgedraai 50% van die kampgelde terugbetaal.
  3. As ’n persoon na Vrydag 23 Augustus 2024 onttrek sal Wilgedraai ongelukkig geen van die kampgelde terugbetaal nie omdat daar reeds uitgawes aangegaan is.
 4. Enige versoek om ’n persoon te onttrek kan aan die Kampsekretaris by administrasie@wilgedraai.co.za gestuur word.

Rekonsiliasie

 1. Kommando’s kan op enige tyd ’n lys van hul inskrywings aanvra. Die Kampsekretaris sal spoedig werk daarvan maak.
 2. Kommando’s sal nadat die inskrywings gesluit het ’n rekonsiliasielys ontvang.
 3. Indien daar enige navrae is rakende ʼn spesifieke inskrywing of transaksie kan die navraag aan administrasie@wilgedraai.co.za die Adjunkkampleier: Administrasie gestuur word.

Sigarette, drank, dwelmmiddels en items van ’n seksuele aard

 1. Die gebruik of besit van enige sigarette en e-sigarette deur kinders is verbode.
 2. Die gebruik of besit van waterpype (hubbly bubblies), drank, dwelmmiddels en items van ’n seksuele aard is vir kinders en volwassenes streng verbode.

Beserings en siektes

 1. Die Voortrekkers bied aktiwiteite juis aan om vol avontuur te wees en moet alle lede, ouers, en wettige voogde van lede kennis neem dat dit noodwendig risiko’s met gewone beserings kan verhoog.
 2. Lede gaan op uitstappies en kampe in die veld, met al die uitdagings van ’n lewe in die veld, spesiale kursusse word aangebied met gesofistikeerde toerusting, bv. roei, seil, vasbytkursusse met spesifieke uitdagings, en vele meer.
 3. Verantwoordelike volwasse lede van Die Voortrekkers is te alle tye in beheer met die aanbieding van alle aktiwiteite en is alle lede, en in besonder jeuglede, verplig om nougeset die versoeke en opdragte van hierdie volwassenes na te kom. Ouers en wettige voogde moet dit duidelik onder die aandag van jeuglede bring.
 4. Die verantwoordelike volwassene moet altyd toesien dat basiese noodhulp beskikbaar is om lede in tye van siekte en besering behulpsaam te wees. Basiese medikasie sal tydens kampe, toere en dergelike aktiwiteite aan lede beskikbaar gestel word vir gebruik onder die toesig van ’n verantwoordelike volwassene.
 5. Die volwasse lid in beheer word gemagtig om mediese hulp aan lede te bied soos nodig in noodgevalle.

Beeldmateriaal

 1. Die Voortrekkers sal toesien dat slegs smaakvolle foto’s en video’s van lede op enige platform geskep en versprei word. Indien enige lid, ouer of wettige voog van mening is dat ’n bepaalde foto of video nie verder gebruik mag word nie, moet Wilgedraai se bestuur onmiddellik daarvan in kennis gestel word.
 2. Lede, ouer en wettige voogde kan wel vooraf aandui indien foto’s of video’s van ’n bepaalde persoon nie geneem of gepubliseer mag word nie. Die Voortrekkers sal sovêr moontlik poog om aan die versoek te voldoen.

Beskerming van Persoonlike Inligting

 1. Deur jou of jou kind persoonlike inligting aan Wilgedraai Voortrekkerkamp beskikbaar te stel—
  1. Stem jy in dat jou persoonlike inligting deur Wilgedraai Voortrekkerkamp ingesamel word en op Wilgedraai Voortrekkerkamp se apparatuur en programmatuur geberg, verwerk en bewaar word.
  2. Stem jy in dat hierdie persoonlike inligting gebruik mag word vir enige administrasie, organisering van kursusse en direkte bemarking (hetsy verbaal, per telefoon, inskrif of in enige ander vorm) van enige van Wilgedraai Voortrekkerkamp se aanbiedinge en promosies.
 2. Indien jy enige van jou persoonlike inligting wil verander, bywerk of verwyder kan ’n e-pos aan die Ingligtingsbeampte van Wilgedraai Voortrekkerkamp gestuur word by administrasie@wilgedraai.co.za.
 3. Indien jy enige klagte het in verband met hoe jou persoonlike inligting deur Wilgedraai Voortrekkerkamp ingesamel, verwerk en/of bewaar word, kan sodanige klagte aan die die Ingligtingsbeampte van Wilgedraai Voortrekkerkamp gestuur word by administrasie@wilgedraai.co.za.

Vrywaring

 1. Die standaard vrywaring vir jeuglede van die Voortrekkers is van toepassing en deur ’n kind in te skryf aanvaar die ouer of wettige voog sodanige vrywaring. Dié vrywaring kan verkry word by wilgedraai.co.za/vrywaring-jeuglede/.
 2. Die standaard vrywaring vir volwasse lede van die Voortrekkers is van toepassing en deur hom-/haarself in te skryf aanvaar die volwassene sodanige vrywaring. Dié vrywaring kan verkry word by wilgedraai.co.za/vrywaring-volwasselede/.
 3. ’n Inskrywing vir Wilgedraai Voortrekkerkamp impliseer dat hierdie bepalings en voorwaardes verstaan en nagevolg sal word en dat die kind/volwassenes sy/haar besittings sal onderwerp om deursoek te word, deur lede van die kampdagbestuur, in die geval van ’n oortreding of waar so ’n oortreding vermoed word.
 4. Indien gevind word dat ’n persoon hierdie beleid oortree, kan die persoon aangesê word om die kamp te verlaat.